BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN LED

STT LOẠI QUI CÁCH ĐƠN GIÁ/ CON( CUỘN)
1 LED RÙI CON  370 Đồng
2 LED MODUL CON  1.500 Đồng
3 LED DÂY CUỘN  350.000 Đồng
4 LED MODUL 4 BÓNG CON  2.800 Đồng