Bảng giá mica Trung Quốc

QUY CÁCH (MM) TRONG SỮA
GIÁ GỐC GIÁ GỐC
1.8                 316,000                 326,000
2.0                 349,000                 359,000
2.3                 399,000
2.5                 431,000
2.8                 481,000
3.8                 645,000
4.5                 761,000

Mica-Trung Quốc