Bảng giá mica Trung Quốc

QUY CÁCH (MM) TRONG SỮA
GIÁ GỐC GIÁ GỐC
1.8                 316,000                 326,000
2.0                 349,000                 359,000
2.3                 399,000
2.5                 431,000
2.8                 481,000
3.8                 645,000
4.5                 761,000